Người lao động có được hưởng lương khi nghỉ làm do dịch corona?