"Không để xảy ra khủng hoảng thị trường bất động sản"