Dự án chưa hoàn thành, dân có thể từ chối nhận nhà