Kẻ sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước lĩnh án