http://vnmedia.vn/phap-luat/phap-dinh/v3.txt
Pháp đình

Cựu Tổng Giám đốc sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ hầu tòa