• Mỗi tỉnh, thành trực thuộc trung ương được có 1 bảo tàng cấp tỉnh

    Mỗi tỉnh, thành trực thuộc trung ương được có 1 bảo tàng cấp tỉnh
    tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cơ bản có 1 bảo tàng cấp tỉnh... Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch thuộc trung ương cơ bản có 1 bảo tàng cấp tỉnh Theo Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh trung ương cơ bản có 01 bảo tàng cấp tỉnh. Đối với các bảo tàng chuyên đề cấp tỉnh, căn cứ yêu cầu công
    2019-04-20T09:21:05Z