Khánh thành tượng đài 'Xin lỗi Việt Nam' tại Hàn Quốc