• A

    A
    không kích của Moscow. Chiến đấu cơ GR4 Tornado của không lực Hoàng gia Anh tham chiến tại Iraq
    2015-10-12T14:29:48Z